EU
Inovation
Европейски проект

Договор „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ДЕМА ПРЕС ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-5612-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.“

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Основната дейност по проекта е преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието – бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ДЕМА ПРЕС ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.
Европейски проект

Публикувана процедура за избор на изпълнител, с предмет "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА в 2 обособени позиции:

- Обособена позиция 1 "Плоскопечатен UV принтер -1 брой"
- Обособена позиция 2 "УВ принтер и кътер- 1 брой"."

Оценителна сесия ще се проведе в 10:00ч. на 09.06.2020г., на адрес: гр. Русе, ул. Ангел Кънчев, No 14.

Европейски проект „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

ДЕМА ПРЕС ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0575-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Настоящото проектно предложение планира закупуване на високотехнологично оборудване, което да подобри всички основни и допълнителни операции в процеса по производство на напечатани рекламни материал и изделия. С реализиране на проекта ще се разшири капацитетът на фирмата за печат върху високо разнообразие от медии, ще се осигури спестяване на основни ресурси и ще се подобри качеството на крайните изделия. По този начин ще се осигури по-висока добавена стойност за предприятието, което очаква ръст на нетните приходи от продажби, нарастване на приходите от износ и нарастване на производителността. В основната си част проектното предложение попада в тематична област "Мехатроника и чисти технологии" на ИСИС, защото включва инвестиции в системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството.

Основната цел на настоящото проектно предложение е да подобри производствения капацитет, като по този начин повиши конкурентоспособността му и експортния му потенциал. Кандидатът Дема Прес ООД си поставя следните специфични цели:

- подмяна на остарелите, нискоефективни и нерентабилни технологии на солвентен и тампонен печат със съвременен метод на UV печат;

- постигане на технологична възможност за широкоформатен печат върху по-голямо разнообразие от медии;

- постигане на капацитет за изпълнение на операциите по печат и последващо рязане с еднаква скорост и при еднаква ширина на обработвания материал;

- постигане на възможност за печат върху широка гама рекламни аксесоари, изискващи изображения, с различна големина и съчетание на цветове;

- постигане на по-висока скорост при широкоформатния печат и печата върху рекламни аксесоари, като визитници, химикали, тефтери и др.

- постигане на по-високо качество и устойчивост на изображенията;

- оптимизиране на производствените разходи чрез рационализация и оптимизация на работните процеси и повишаване на ефективността на използваните суровини.

- подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес - използване на по-малко количество мастило за печат, което от своя страна е безвредно и екологично чисто. Намаляване на количеството технологичен брак и реализиране на икономии на ел. енергия;

- подобряване на пазарните позиции и експорт на продукция, посредством по-пълното задоволяване на нуждите на съществуващите клиенти, както и посредством привличане на нови основни клиенти

Обща стойност на проекта: 175 000,00 лв., от които 104 125,00 лв. европейско и 18 375,00 лв. национално съфинансиране.